Hỗ trợ trực tuyến

_0914020246(kỹ thuật)
_0905866399(k.doanh)

Công trình » Màn hình LED

Màn hình LED Subway của Holiday Hotel Đà Nẵng

Thi công màn hình LED cho hệ thống Subway (đường hầm ra biển đầu tiên) của Holiday Beach Hotel Đà Nẵng

Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout